Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC Belastingverdragen

  Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het internationale belastingrecht.
 • HC Europees Belastingrecht (deel 1 +2)

  In dit vak wordt aandacht besteed aan het primaire en secundaire Unierecht op het terrein van de directe belastingen.

  De thema’s die worden behandeld bewegen zich op het terrein van de fundamentele vrijheden, staatssteun en de richtlijnen betreffende de directe belastingen. Daarnaast wordt – toegespitst op het belastingrecht – aandacht besteed aan meer algemene leerstukken, zoals de doorwerking van het unierecht in de nationale rechtsorde, algemene beginselen van unierecht (bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

 • HC Inkomstenbelasting

  In het Mastervak Directe Belastingen (Inkomstenbelasting) staan onderwerpen op het terrein van de inkomstenbelasting centraal.

  In het Mastervak Directe Belastingen (Inkomstenbelasting) staan onderwerpen op het terrein van de inkomstenbelasting centraal. Het vak is een direct vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen I en hangt samen met de vakken DB II en het Mastervak Directe Belastingen (Vennootschapsbelasting). Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij de voorgaande bachelorvakken is opgedaan op het punt van de inkomstenbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de inkomstenbelasting (totaalwinst, jaarwinst, loon uit dienstbetrekking, terbeschikkingstellingregeling, aanmerkelijk belang en box 3) worden bekend verondersteld.

 • HC Internationaal Belastingrecht II deel 1

  HERUITGAVE - We zijn nog opzoek naar updaters.

  In dit vak wordt een verdieping aangebracht van de kennis die u in het bachelorvak ‘internationaal belastingrecht’ heeft opgedaan. Er wordt ingegaan op de plaats van belastingverdragen in de nationale en internationale rechtsorde en de methoden om belastingverdragen en het commentaar op het OESO-modelverdrag te interpreteren (meta-interpretatie) alsmede op de problematiek rondom misbruik van belastingverdragen. De overige weken ligt de nadruk op het materiële internationale belastingrecht, waarbij vooral wordt ingegaan op de wijze waarop belastingverdragen heffingsrechten verdelen wanneer meerdere staten belastingjurisdictie claimen over bepaalde bronnen van inkomen. Onontbeerlijk hierbij is een grondige behandeling van belangrijke internationaalrechtelijke concepties als ‘vaste inrichting’, ‘winstallocatie’, ‘transfer pricing’ en ‘voorkomingsmethoden’. Dit vak vormt de basis voor het gebonden keuzevak ‘belastingverdragen’ waarin een aantal van de behandelde thema’s verder wordt uitgediept.

 • HC Internationaal Belastingrecht II deel 2

 • HC Vennootschapsbelasting

  In het Mastervak Vennootschapsbelasting staan onderwerpen op het terrein van de vennootschapsbelasting centraal.

  In het Mastervak Vennootschapsbelasting staan onderwerpen op het terrein van de vennootschapsbelasting centraal. Het vak is een vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen II. Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij dat vak is opgedaan op het punt van de vennootschapsbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de vennootschapsbelasting (rente-aftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en reorganisatiefaciliteiten) worden daarom bekend verondersteld.

   

   

 • HC Vennootschapsbelasting

  In het Mastervak Vennootschapsbelasting staan onderwerpen op het terrein van de vennootschapsbelasting centraal.

  In het Mastervak Vennootschapsbelasting staan onderwerpen op het terrein van de vennootschapsbelasting centraal. Het vak is een vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen II. Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij dat vak is opgedaan op het punt van de vennootschapsbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de vennootschapsbelasting (rente-aftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en reorganisatiefaciliteiten) worden daarom bekend verondersteld.

 • WG Belastingverdragen

 • WG Europees Belastingrecht (deel 1 +2)

 • WG Inkomstenbelasting

 • WG Internationaal Belastingrecht II deel 1

 • WG Internationaal Belastingrecht II deel 2

 • WG Vennootschapsbelasting