Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC Bedrijfseconomie (heruitgave) (FISC)

  Fiscaal juristen zullen in hun latere beroepsuitoefening te maken krijgen met allerlei bedrijfseconomische problemen.

  Een fiscalist zal regelmatig worden geconfronteerd met door ondernemingen verstrekte gegevens, veelal zal het hierbij gaan om het financiële jaarverslag. Naast het begrijpen van het boekhoudkundige systeem van een onderneming dient een fiscaal-jurist ook op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische terminologie.

 • HC BTW en Overdrachtsbelasting (heruitgave)

  Dit verslag is gebaseerd op de hoorcolleges van collegejaar 2015-2016. (hoorcollege 1 t/m 6)

  Dit verslag is gebaseerd op de hoorcolleges van collegejaar 2015-2016. (hoorcollege 1 t/m 6)

  In het kader van dit vak wordt aandacht besteed aan de vraag welke omzetbelastingvarianten bestaan, wie binnen ons huidige stelsel van de omzetbelasting belastingplichtig is, waarover wordt geheven, welke vrijstellingen en tarieven gelden etc.

 • HC Directe Belastingen I deel 1

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal.

   

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (Wet IB 2001). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd, hoe het boxensysteem werkt, of de inkomstenbelasting een individuele belasting is en of sprake is van een analytische of synthetische belasting. Daarna wordt ingegaan op de heffingen over winst uit onderneming en looninkomsten. Ook andere inkomensbronnen komen aan de orde. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan andere vormen van inkomen uit werk en woning en aan het inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

 • HC Directe Belastingen I deel 2

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal.

  In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal.

 • HC Europees Recht (FISC)

  Vak over de actuele terreinen van het Europees recht.

  In de vijf weken van dit vak verkennen wij enkele van de meest belangrijke en actuele terreinen van het Europese recht, waaronder de Eurocrisis, het vrije verkeer van personen, en de interne markt meer in het algemeen.

 • HC Materieel Strafrecht - Deel 1 FISC

  In het vak Inleiding Strafrecht heeft u onder andere kennisgemaakt met de onderscheiding tussen formeel en materieel strafrecht.

  Het materiële strafrecht is dat deel van het strafrecht dat betrekking heeft op strafrechtelijke aansprakelijkheid. Van strafrechtelijke aansprakelijkheid is sprake wanneer is voldaan aan de vier voorwaarden voor strafbaarheid: 1) een menselijke gedraging die 2) valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsomschrijving, 3) wederrechtelijk is en 4) aan schuld te wijten. Uitwerking van deze vier voorwaarden vindt plaats in strafbaarstellingen en algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De strafbaarstellingen vormen het bijzonder deel, de algemene leerstukken het algemeen deel van het materiële strafrecht. In deze cursus wordt vooral ingegaan op de algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 • HC Materieel Strafrecht, deel 2 FISC

 • HC Onderneming & Recht (FISC)

  Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om reguleri

  Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om regulering. Maatschappelijke of economische activiteiten worden (als het niet om een eenmanszaak gaat) veelal vormgegeven in een privaatrechtelijke rechtsvorm. Die rechtsvormen worden gereguleerd door het ondernemingsrecht.

 • HC Rechtseconomie (FISC)

  De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen.

  Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. In dat verband is het zinvol om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?
  De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen. Centraal staat daarbij de gedachte dat de rechtsregels en de rechtshandhaving het gedrag van de rechtssubjecten beïnvloeden, doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten en prikkels geven om het gedrag aan te passen.
  Wanneer het recht erin slaagt om conflicten en normovertredingen (al was het maar tot op zekere hoogte) te voorkomen, kan dat leiden tot een besparing op materiële en immateriële schade in de samenleving. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan.
  Met behulp van het in de economie gangbare efficiëntiecriterium kan worden nagegaan of het recht per saldo een bijdrage levert aan de maatschappelijke welvaart. Ook kan worden onderzocht of de ene inrichting van de rechtsregels en/of de rechtshandhaving wellicht tot een beter resultaat leidt dan de andere.

 • HC Verbintenissenrecht - Deel 1 FISC (UPDATE versie)

  Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrech

  Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. U heeft te maken met het verbintenissenrecht wanneer u een fiets koopt of een abonnement bij een krant opzegt maar ook wanneer u door toedoen van iemand schade lijdt of juist een geldbedrag geschonken krijgt.

 • HC Verbintenissenrecht, deel 2 FISC

 • Literatuur Europees Recht FISC

 • Literatuur Materieel Strafrecht - Deel 1 FISC

 • Literatuur Materieel Strafrecht, deel 2 FISC

 • Literatuur Onderneming & Recht (FISC)

 • Literatuur Rechtseconomie (FISC)

 • Literatuur Verbintenissenrecht - Deel 1 FISC

 • Literatuur Verbintenissenrecht, deel 2 FISC

 • WG Bedrijfseconomie (heruitgave) (FISC)

 • WG Directe Belastingen 1 deel 2

 • WG Directe Belastingen I deel 1

 • WG Europees Recht (FISC)

 • WG Materieel Strafrecht - Deel 1 FISC

 • WG Materieel Strafrecht, deel 2 FISC

 • WG Onderneming & Recht (FISC)

 • WG Rechtseconomie (FISC)

 • WG Verbintenissenrecht - Deel 1 FISC (UPDATE-versie)

 • WG Verbintenissenrecht, deel 2 FISC