Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (FISC)

  Het vak heeft als doel een goed beeld te vormen van de regels en beginselen die gelden voor de organisatie van ons overheidsappara

  Een staat, wat is dat eigenlijk? En wie heeft het binnen een staat voor het zeggen? We hebben in Nederland allerlei overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van de staat en beslissingen kunnen nemen waar wij als burgers aan gebonden zijn. Maar waar halen al die instanties het recht of de bevoegdheid vandaan om die beslissingen te nemen? En binnen welke grenzen moeten ze daarbij blijven? Mag de politie bijvoorbeeld dagenlang door middel van een drone voorzien van een camera een bepaalde woonwijk in de gaten houden, omdat ze vermoedt dat daar illegale activiteiten plaatsvinden?

 • HC Belastingrecht (FISC)

  Een jurist kan niet zonder basiskennis over het fiscale recht, daarin wil dit vak voorzien.
 • HC Grondslagen van het Recht (FISC)

  Het vak Grondslagen van het Recht bestaat uit twee componenten: een theoretisch deel en een schrijfvaardigheidsdeel.

  In het theoretische deel staat de behandeling van algemene theorieën over de grondslagen van het recht centraal. De algemene vraag is dan: wat is recht? In dat kader komen de grondslagen van de moderne staat en de contractsfilosofen aan de orde omdat in de loop van de moderne tijd de staat de belangrijkste wetgevende instantie is geworden.

   

 • HC Historische Ontwikkeling van het Recht (FISC)

  In deze cursus wordt eerst ingegaan op de staatkundige ontwikkeling die het Romeinse rijk heeft doorlopen om te komen tot een codificatie. De staatkundige structuur van dat rijk is – door de vorming van een professionele juristenstand – van grote invloed geweest op het Romeinse procesrecht en daarmee op de ontwikkeling van het privaatrecht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de materiële inhoud van het Romeinse privaatrecht. In 5 hoorcolleges komt het verbintenissenrecht aan bod en in 5 werkgroepen het goederenrecht. Tot slot wordt naast de codificatie van het Romeinse recht ook de ‘receptie’ daarvan in West-Europa behandeld, die ertoe heeft geleid dat het Romeinse ‘wetboek’, en de inhoud daarvan, door de eeuwen heen duurzamer dan brons is gebleken.

 • HC Inleiding Bestuursrecht (FISC)

  Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”)
 • HC Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (FISC)

  Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schade

  Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een krop sla koopt of een boek, een kamer huurt of een huis koopt, muziek downloadt of een cd ript, of besluit te gaan trouwen of juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederenrecht en erfrecht en de intellectuele eigendom. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en casus oplossen. Inleiding burgerlijk recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie.

 • HC Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (FISC)

 • HC Inleiding Europees Recht (FISC)

  eze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen kar

  Deze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen karakter en dynamiek. Zoals u reeds in andere vakken heeft geleerd, werkt het Europees recht in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Deze cursus laat onder meer zien op welke wijze deze doorwerking plaatsvindt, welke rechtsvragen hierbij rijzen en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld. Daarmee is dit vak essentieel voor alle andere rechtsgebieden waarin Europees recht van toepassing is.

 • HC Inleiding Internationaal Publiekrecht (FISC)

  In dit vak bestudeert u het bijzondere karakter van de internationale rechtsorde en de beginselen die aan deze rechtsorde ten gron

  In toenemende mate worden op internationaal niveau, door staten en internationale organisatie, regels vastgesteld waar Nederland aan gebonden is en waar burgers of bedrijven een beroep op kunnen doen of aan gebonden zijn. Dan gaat het niet alleen om regels over de mogelijke aansprakelijkheid of immuniteit van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, zoals in bovengenoemde uitspraak van de Hoge Raad, maar ook over regels op het gebied van de internationale vrede en veiligheid (denk aan de interventies in Afghanistan, Irak, Libië, Mali en Syrië), armoedebestrijding, milieubescherming, investeringsbescherming en bescherming van mensenrechten. Deze regels vormen samen het internationaal publiekrecht.

 • HC Inleiding recht (FISC)

  Een algemene inleiding in de rechtswetenschap en rechtsvinding.

  Naast een algemene inleiding in de rechtswetenschap en rechtsvinding, biedt het vak Inleiding recht u een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. In dat kader behandelen we in de hoorcolleges op hoofdlijnen het positieve recht van een aantal belangrijke rechtsgebieden: staatsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, internationaal publiekrecht, Europees recht (dat een nog steeds toenemende invloed heeft op het nationale recht) en mensenrechten. Zo biedt het vak zowel een brede als een inhoudelijke eerste verkenning van wat u als beginnende rechtenstudent in uw studie kunt verwachten. Bovendien introduceert het vak de eerste beginselen van het oplossen van een juridische casus. In de werkgroepen bestuderen we aan de hand van een casus een positiefrechtelijk leerstuk en oefenen we met het lezen en gebruiken van jurisprudentie. De werkcolleges vormen dus een soort “practicum” waarin u wordt geleerd hoe u als jurist omgaat met wetboeken, jurisprudentie en verdragen. Er wordt geen kennis verondersteld en het vak bereidt u voor op een verdere verdieping van de positiefrechtelijke kennis in de vakken die er op volgen.

 • HC Inleiding Strafrecht (FISC)

  Het vak Inleiding strafrecht beoogt zowel een inleiding op het materiële strafrecht (de strafbare gedragingen) als het formele str

  Strafrecht is publiekrecht: wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, treedt de overheid op ter bescherming van de rechtsorde. Dat impliceert dat de overheid ook in de plaats treedt van de getroffen burger, het slachtoffer. Daarbij kan de overheid vergaand in het leven van andere burgers ingrijpen, door bijvoorbeeld dwangmiddelen toe te passen en vrijheidsstraffen op te leggen. Strafrecht vraagt daarom uitdrukkelijk om rechtvaardigende theorieën en brengt steeds rechtspolitieke keuzes met zich. Daarbij moeten voortdurend afwegingen worden gemaakt tussen de belangen van de samenleving, van verdachten en van slachtoffers. Dit maakt strafrecht een moeilijk, maar ook een uitermate boeiend vak.
   

 • HC Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (FISC)

  Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap biedt een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de
 • Literatuur Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (FISC)

 • Literatuur Belastingrecht (FISC)

 • Literatuur Grondslagen van het Recht (FISC)

 • Literatuur Historische Ontwikkeling van het Recht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Bestuursrecht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (FISC)

 • Literatuur Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (FISC)

 • Literatuur Inleiding Europees Recht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Internationaal Publiekrecht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Recht (FISC)

 • Literatuur Inleiding Strafrecht (FISC)

 • Literatuur Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (FISC)

 • WG Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (FISC)

 • WG Belastingrecht (FISC)

 • WG Grondslagen van het Recht (FISC)

 • WG Historische Ontwikkeling van het Recht (FISC)

 • WG Inleiding Bestuursrecht (FISC)

 • WG Inleiding Burgerlijk Recht Deel 1 (FISC)

 • WG Inleiding Burgerlijk Recht Deel 2 (FISC)

 • WG Inleiding Europees Recht (FISC)

 • WG Inleiding Internationaal Publiekrecht (FISC)

 • WG Inleiding Recht (FISC)

 • WG Inleiding Strafrecht (FISC)

 • WG Methoden en Technieken vd Rechtswetenschap (FISC)