Pakketten

 

 

HIER VERSCHIJNEN VANAF SEPTEMBER WEER GEUPDATE SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES/WERKGROEPEN EN LITERATUUR!

 

 

Vakken

 • HC & WG Bio- en Neuropsychologie

  Bio- en Neuropsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale syst

  Daarnaast is er aandacht voor de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en/of neurologische stoornissen. De verkregen kennis is van groot belang voor veel disciplines binnen en buiten de psychologie, zoals de klinische (neuro)psychologie, cognitieve psychologie, (gedrags)neurologie en de psychiatrie.

 • HC & WG Cognitieve Psychologie

  De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en

  Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, waarom maken wij fouten, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens?

 • HC + WG Ontwikkelings en onderwijspsychologie

  De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en

  Een overzicht van de inhoud:

  • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie
  • aanleg versus omgevingsinvloeden
  • prenatale ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling, intelligentie en schoolprestaties
  • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
  • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.
 • HC Clinical Psychology

 • HC Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

  De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)exper

  De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

 • HC Inleiding in de Methoden en Technieken

  Deze cursus behandelt de basisprincipes van de statistiek.

  De cursus behandelt onder andere: empirisch redeneren, het opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, het kiezen van dataverzamelingsmethoden, het vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit, het omgaan met beschrijvende statistiek, de standaard normale verdeling, samenhang tussen variabelen, experimentele controle, onderzoeksontwerpen, en het beschrijven en verklaren van variantie.

 • HC Inleiding Psychologie

  In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het vakgebied van de psychologie gegeven.

  In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het vakgebied van de psychologie gegeven. De Inleiding is representatief in de zin dat een eerste kennismaking plaatsvindt met de belangrijkste stromingen en deelgebieden in de psychologie. De Inleiding is samenhangend in de zin dat het accent bij de kennismaking met de verschillende deelgebieden vooral ligt op wat deze verbindt; dit in tegenstelling tot een presentatie waarin de psychologie niet meer is dan een optelsom van betrekkelijk onafhankelijke deelgebieden

 • HC Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

  Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.

  De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en therapie van lichamelijke klachten en ziektes.

 • HC Sociale en organisatie psychologie

  In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedragingen (of ons

  In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)
  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)
  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

   

 • HC Toetsende Statistiek

  In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast.

  In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de begrippen: steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, hypothesetoetsing en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.