Disclaimer

Algemene Voorwaarden Stichting Intermediair Leiden

Artikel 1 Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op elk aanbod van de SILverslagen en op elke tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet op afstand) tussen SILverslagen en de wederpartij. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort.
1.2 Aanmelding bij het systeem van SILverslagen is voor de klant gratis en kan geschieden door studenten van de Universiteit Leiden, middels het aanmaken van een gebruikersaccount.
1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.
1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn gebruikersaccount. Bestellingen die verricht zijn door middel van een gebruikersaccount worden geacht te zijn verricht door wederpartij en worden dientengevolge als bestellingen van wederpartij gekwalificeerd.
1.5 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, nu de wederpartij tijdens het afronden van de bestelprocedure hier expliciet mee instemt.

Artikel 2 Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen wordt verstaan onder:
a. SILverslagen: Stichting Intermediair Leiden;
b. wederpartij: de partij vanaf wiens gebruikersaccount een bestelling is geplaatst via het systeem van SILverslagen en/of de persoon die een bestelling heeft geplaatst via het systeem van SILverslagen;
c. derden: een ieder ander dan de SILverslagen of de wederpartij;
d. dagen: kalenderdagen;
e. digitale platform: online platform waar de SILverslagen kunnen worden gekocht en geraadpleegd;
f. persoonsgegevens: onder persoonsgegevens wordt onder andere verstaan: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, factuur- en bezorgadres, postcode, plaats, telefoonnummer, studentnummer, rekeningnummer, e-mailadres, studie en bestellingenoverzicht;
g. schrijver van een verslag: de auteur of schaduwlezer die door SILverslagen gecontracteerd is om de inhoud van het door de wederpartij bestelde verslag aan te leveren;
h. Hoorcollege/werkgroep-verslag: een samenvatting van een hoorcollege- en/of werkgroep geschreven door een student aan de hand van zijn of haar aantekeningen van het  college.  Het  verslag  is  dus  een  interpretatie  van de  student.  Deze samenvatting biedt studenten een duidelijk overzicht van wat er tijdens de colleges is besproken en kan gebruikt worden als  naslagwerk;
i. Literatuursamenvatting: een samenvatting van de voorgeschreven  studiestof van een vak in de vertrouwde  weekstructuur  bekend  van  onze collegeverslagen.  Onze literatuursamenvatting biedt een duidelijk overzicht van de voorgeschreven studiestof, doordat enkel  de  verplichte  stof  wordt  samengevat;
j. SILdelivery: een initiatief van SILverslagen dat tot doel heeft om reeds via het platform gekochte verslagen tegen betaling ook hardcopy te bezorgen bij studenten in Leiden (UB + (beperk bezorggebied in) Leiden).

Artikel 3 Geen vervanging van het onderwijs
SILverslagen benadrukt met klem dat alle producten die zij aanbiedt uitsluitend studieondersteunend van aard zijn. Alle producten en diensten die SILverslagen aanbiedt zijn géén vervanging van het reguliere onderwijs.

Artikel 4 Persoonsgegevens
De ingevoerde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door SILverslagen. Deze gegevens zullen dan ook niet worden verstrekt aan derden, voor zover niet noodzakelijk voor het uitvoeren van overeenkomsten met de wederpartij.

Artikel 5 Wijzigingen in de overeenkomsten
Van tijd tot tijd kan SILverslagen, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de service en de overeenkomsten. Als er wijzigingen worden aangebracht die SILverslagen van wezenlijk belang acht, wordt de wederpartij hierover geïnformeerd. Door na dergelijke wijzigingen gebruik te blijven maken van de service  worden deze wijzigingen door wederpartij geaccepteerd..

Artikel 6 Producten
6.1 Een ieder met een account kan door middel van een van de volgende producten gebruik maken van de service die de SILverslagen aanbiedt:
a. Jaarpakket: toegang tot alle verslagen van een bepaald collegejaar van een bepaalde studie;
b. Semesterpakket: toegang tot alle verslagen van een bepaald semester van een bepaald collegejaar van een bepaalde studie;
c. Losse vakken: toegang tot alle verslagen van een bepaalde vak van een bepaalde collegejaar van een bepaalde studie.
6.2 SILverslagen behoudt zich het recht voor, van tijd tot tijd, voor een bepaalde periode, kosteloos proefversies van de betaalde abonnementen aan te bieden. SILverslagen behoudt zich tevens het recht voor, geheel naar eigen inzicht, te bepalen of een wederpartij recht heeft op een proefversie en SILverslagen mag te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid, een proefversie intrekken of wijzigen.

Artikel 7 Licentie
De aangeboden content en service zijn eigendom van SILverslagen;  SILverslagen verleent de wederpartij een beperkte, niet-exclusieve licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de service en voor het ontvangen van de aangeboden mediacontent via de website, op basis van het door wederpartij gekozen abonnement of de proefversie (“Licentie”). Deze Licentie is geldig tot het einde van het collegejaar (31 juli).

Artikel 8 Door gebruiker aangemaakte content
8.1 Het is de wederpartij toegestaan zelf content, waaronder tekst en markeringen (“Gebruikerscontent“) op de service te posten, uploaden en/of daaraan bij te dragen. De wederpartij verklaart dat hij gerechtigd is de Gebruikerscontent te plaatsen en dat deze Gebruikerscontent, of het gebruik ervan door SILverslagen als neergelegd in deze overeenkomst, geen inbreuk maakt op deze overeenkomsten, de toepasselijke wetgeving, of de intellectuele eigendomsrechten van derden.
8.2 SILverslagen houdt geen toezicht op de Gebruikerscontent en beoordeelt of bewerkt deze niet; zij behoudt zich echter wel het recht voor Gebruikerscontent om wat voor reden ook, of zonder reden, te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren, bijvoorbeeld als deze, geheel naar eigen inzicht, de overeenkomsten schendt. SILverslagen kan hiertoe overgaan zonder de wederpartij daarvan vooraf in kennis te stellen.

Artikel 9 Beperkingen van en aanpassingen in de technologie
SILverslagen stelt in redelijkheid alles in het werk om de service operationeel te houden. Het is echter niet uitgesloten dat als gevolg van bepaalde technische problemen of onderhoud tijdelijk storingen kunnen optreden. SILverslagen behoudt zich te allen tijde het recht voor, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, op enig moment functies en onderdelen van de service te wijzigen of tijdelijk dan wel voorgoed te staken, zonder enige aansprakelijkheid jegens wederpartij wegens enige onderbreking, wijziging of het niet langer aanbieden van de service of een functie of onderdeel daarvan. De wederpartij erkent en aanvaardt dat SILverslagen geen verplichting heeft om de service te onderhouden, ondersteunen, bij te werken of te actualiseren of om de content of een bepaald deel daarvan via de service te blijven aanbieden.

Artikel 10 Bedenktijd
De wederpartij heeft na aankoop veertien (14) dagen de gelegenheid de aanschaf ongedaan te maken en binnen die periode recht op volledige restitutie, doch uitsluitend indien de wederpartij in die tijd niet heeft ingelogd en ook anderszins geen gebruik hebt gemaakt van deze diensten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid, product en schending intellectueel eigendom
11.1 SILverslagen streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. De SILverslagen, haar bestuursleden, medewerkers, schrijvers, schaduwlezers dan wel anderen aan SILverslagen verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de service.
11.2 SILverslagen doet haar uiterste best in onze samenvattingen zo volledig mogelijk te  verwijzen  naar  de bron. Bij hoorcollege- en werkgroepverslagen is dat de docent en bij literatuursamenvattingen is dat oorspronkelijke literatuur en auteurs. Mocht er onverhoopt toch een correcte verwijzing ontbreken, dan dient te worden verondersteld dat de voorgeschreven literatuur van die week als bron moet worden aangemerkt. In geen enkel geval pretendeert SIL met deze samenvatting werk van een ander, als eigen werk aan te merken.
11.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten van SILverslagen, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van SILverslagen.
11.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 31/31a en 32 Auteurswet 1912. SILverslagen zal  zich genoodzaakt zien tot aangifte over te gaan.

Artikel 12. Prijzen
12.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten.
12.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die SILverslagen beheerd.
12.3 SILverslagen behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt. Wederpartij is slechts bevoegd de reeds geplaatste bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien er een prijsstijging van minimaal 10% van de bestelprijs heeft plaatsgevonden.

Artikel 13. Betaling
Betaling geschiedt of via een eenmalige iDeal-betaling of per automatische incasso. Na het voltooien van de iDeal betaling of de handelingen noodzakelijk voor de automatisch incasso zal de gebruiker toegang krijgen tot de afgenomen content zoals door de gebruiker in de winkelwagen geplaatst. De wijze van betalen wordt bepaald door SILverslagen; de student heeft hierin geen keuzevrijheid.

Artikel 14. Wanbetaling
14.1 Indien wanbetaling door de wederpartij zich voordoet, houdt SILverslagen zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren, levering van bestelde maar nog niet geleverde verslagen op te schorten en de gesloten overeenkomst te ontbinden. Wederpartij zij gewezen op artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 15. Bezorging
15.1 
Het laten bezorging van verslagen middels SILdelivery is alleen mogelijk voor studenten die reeds via het platform een licentie hebben gekocht voor die verslagen;
15.2 Middels verificatie van de bestelling zal worden gecontroleerd of de wederpartij in het bezit is van de juiste licentie om een verslag te laten thuisbezorgen en het bezorgadres valt binnen het bezorggebied;
15.3 Wanneer blijkt dat hetgeen onder lid 2 niet het geval is, zal de bestelling per ommegaande worden geannuleerd. De reeds door wederpartij betaalde kosten zullen binnen een redelijke termijn worden teruggestort;
15.4 Wel zullen in dat geval 15% administratiekosten in rekening worden gebracht, middels verrekening met het terug te storten bedrag;
15.5 In verband met het feit dat de verslagen tijdsgebonden zijn en speciaal per bestelling worden afgedrukt is niet mogelijk een bestelling te annuleren of een reeds ontvangen bestelling te retourneren.

Artikel 16. Rechtsvorm en afsluitende bepalingen
16.1 Op de overeenkomsten tussen SILverslagen, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leiden.